Uzupełnienie wykształcenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

2850 zł
Czas: 229 godz.
Forma: weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres kształcenia

Szkolenie potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Forma, miejsce realizacji i koszt uczestnictwa

 • Tryb dzienny: od poniedziałku do piątku (tylko grupy zorganizowane),
 • Tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).

Opis szkolenia

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom uczelni wyższej w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Realizacja szkolenia dotyczy modułów nauczania: blok ogólnoprawny, blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia, wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne.
 • Czas szkolenia wynosi: 229 godzin dydaktycznych, w tym: 32 godziny bloku ogólnoprawnego (pkt I, IV, V i VI), 100 godzin bloku obejmującego zagadnienia ochrony osób i mienia, 35 godzin wyszkolenia strzeleckiego, 60 godzin samoobrony i technik interwencyjnych oraz 2 godziny zaliczenia końcowego.
 • Szkolenie można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym - zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30).
 • Tryb odbycia szkolenia wybiera uczestnik.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika szkolenia (po przedstawieniu dyplomu o ukończeniu szkoły wyższej) do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Uzyskiwanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 • ukończenie przedmiotowego szkolenia,
 • odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Wymagania od uczestników

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która (oprócz ukończonego szkolenia):

 • ukończyła 21 lat,
 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (oświadczenie własne),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (oświadczenie własne),
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (opinia nie jest wymagana do samego kursu),
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (badania nie są wymagane do samego kursu),
 • posiada dyplom ukończenia uczelni kształcącej w zakresie: prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń

egz1

egz3