Szkolenie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

2950 zł
Czas: 245 godz.
Forma: weekendowo
Termin: od dnia 20.07.2024 r. - 31 dni
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kształcenia

Wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencyjne oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – profesjonalny kurs dla osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Forma, miejsce realizacji i koszt szkolenia

 • Tryb dzienny: od poniedziałku do piątku.
 • Tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).

Opis szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania szkolenia wynosi 248 godzin dydaktycznych, w tym 245 godzin zajęć programowych i 3 godziny zaliczenia końcowego.
 • W okresie trwania szkolenia każdemu uczestnikowi zapewniamy bez dodatkowych opłat:
  • 30 godzin zajęć z zakresy samoobrony,
  • 30 godzin zajęć z zakresu stosowania technik interwencyjnych,
  • 35 godzin zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, w tym strzelania z:
   • pistoletu P-83, Glock 17, P-99 Walther lub z rewolweru (do wyboru przez uczestnika kursu),
   • pistoletu maszynowego PM-98 "Glauberyt",
   • karabinka kbk AKMS,
   • strzelby gładkolufowej powtarzalnej Mossberg lub Uzkon TR-X;
  • 50 godzin zajęć z zakresu podstaw wykonywania zawodu pracownika ochrony, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego,  prawa cywilnego i prawa pracy, psychologii, etyki oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
  • 100 godzin zajęć z zakresu taktyki wykonywania zadań ochrony osób i ochrony mienia,
  • przeprowadzenie indywidualnej formy przygotowania do egzaminu na pozwolenie na broń wydawanego w celu ochrony osób i mienia,
  • konsultacje indywidualne i zbiorowe ze wszystkimi szkoleniowcami według potrzeb uczestników kursu.
 • Szkolenie można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym - zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30).
 • Tryb odbycia szkolenia wybiera uczestnik.
 • Szkolenie realizowane jest w miłej i sympatycznej atmosferze, a szkoleniowcami są specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz branży ochrony oraz szkoleń kadry menadżerskiej.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Uzyskiwanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 • ukończenie przedmiotowego szkolenia,
 • odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Wymagania od uczestników

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która (oprócz ukończonego szkolenia):

 • ukończyła 21 lat,
 • ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (oświadczenie własne),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (oświadczenie własne),
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (opinia nie jest wymagana do samego kursu),
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (badania nie są wymagane do samego kursu).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń

egzanin B

egzamin_na_bron