Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego - szkolenie stacjonarne

220 zł
Forma: e-learning | stacjonarnie
Czas: 8 godz.
Miejsc: 8

Cel szkolenia

Celem głównym szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych (zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie) w związku z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa osobistego w pracy socjalnej.
 2. Pozyskanie wiedzy na temat:
  • rozpoznawania zagrożenia,
  • funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia,
  • pożądanego sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia (pokonywania strachu, unikania agresji, skutecznej obrony),
  • warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.
 3. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony oraz zachowania się w walce obronnej.

Odbiorcy szkolenia

 1. Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym:
  • podmiotów zatrudnienia socjalnego,
  • organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
  • zakładów aktywności zawodowej,
  • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • warsztatów terapii zajęciowej,
  • innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.
 2. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych.

Opis szkolenia

 1. Szkolenie wynika z art. 121 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej i jest realizowane zarówno na zlecenie pracodawców (m.in. pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie), jak również osób indywidualnych.
 2. Szkolenie można odbyć w formie:
  • stacjonarnej - wykład oraz ćwiczenia praktyczne, 
  • kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) - z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.eu
  • mieszanej (blended learning) - wykład w trybie kształcenia na odległość oraz stacjonarnie ćwiczenia praktyczne.
 3. Formę odbycia szkolenia wybiera Zlecający.
 4. Treści nauczania (wykład) i dobór elementów samoobrony (ćwiczenia praktyczne) każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zlecającego z uwzględnieniem jego charakteru pracy i przewidywanych zagrożeń (dotyczy to również poszczególnych pracowników lub grupy szkoleniowej),
 5. Zajęcia mogą być zrealizowane zarówno w Target Training, jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
 6. Czas trwania szkolenia wynosi:
  • w formie stacjonarnej – od 8 do 16 godzin dydaktycznych,
  • w formie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) – 8 godzin dydaktycznych,
  • w formie mieszanej (blended learning) - od 8 do 16 godzin dydaktycznych.
 7. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 8. Koszt uczestnictwa: 
  • forma stacjonarna: 220,00 zł brutto od jednej osoby biorącej udział w szkoleniu (zajęcia w grupach),
  • forma kształcenia na odległość przez Internet (e-learning): 150,00 zł brutto (tok indywidualny),
  • forma mieszana (blended learning) - cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości godzin realizacji stacjonarnych ćwiczeń praktycznych.

Zakres szkolenia - przykład

Wykład:

 1. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – zdefiniowanie problemu.
 2. Ochrona prawna pracownika socjalnego przewidziana jak dla funkcjonariusza publicznego (art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) – co z tego wynika?
 3. Tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik socjalny w przypadku zaistnienia ataku?
 4. Konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych pracownika socjalnego.
 5. Wyjście w teren do niebezpiecznego klienta w świetle praw pracownika socjalnego.Warunki działania w stanie obrony koniecznej i w stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialność w razie przekroczenia ich dopuszczalności.
 6. Stres (charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych; czym jest stres; natura i oddziaływanie stresu; objawy stresu; stres negatywny i pozytywny; stres związany ze środowiskiem pracownika socjalnego; optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany).Rola pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osobistego pracownikom socjalnym oraz jego odpowiedzialność za zdarzenia związane z naruszeniem tego bezpieczeństwa.
 7. Inne w zależności od potrzeb szkoleniowych danej grupy (Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej itp.).

Nauka samoobrony w celu zdolności do reagowania na zagrożenie atakiem fizycznym - ćwiczenia praktyczne (w miejscu pracy lub w sali szkoleniowej):

 1. Przyjęcie bezpiecznej postawy obronnej (w pozycji stojącej i siedzącej np. przy stole, biurku).
 2. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka oraz sposoby obezwładniania.
 3. Sposoby zadawania ciosów rękoma i nogami (techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć) odpierających napaść fizyczną oraz sposoby ich unikania i blokowania.
 4. Uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru.
 5. Uwalnianie się z obchwytów tułowia.
 6. Obrona przed obchwytem głowy, chwytem za włosy i duszeniem.
 7. Zachowanie obronne w sytuacjach zagrożenia niebezpiecznymi przedmiotami (np. nóż, pałka, elementy wyposażenia biura, mieszkania).
 8. Sposoby pozbawienia swobody ruchów kończyn górnych agresywnej osoby w celu uniemożliwienia jej wykonania ataku (wyeliminowania zagrożenia).
 9. Podstawowe sposoby obezwładniania osoby za pomocą dźwigni.
 10. Sposoby przemieszczenia agresywnej osoby w bezpieczne miejsce z zastosowaniem podstawowych chwytów transportowych na kończyny górne.
 11. Wzajemne współdziałanie pracowników socjalnych w niebezpiecznych sytuacjach prowadzące do uniknięcia zagrożenia oraz obezwładnienia napastnika.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje na szkolenie przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia