Szkolenie na licencję detektywa - Tryb weekendowy i przez Internet

1380 zł
Czas: 50 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres kształcenia

Szkolenie obejmuje przygotowanie teoretyczne w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiającego otrzymanie bez dodatkowych egzaminów licencji detektywa w trybie określonym ustawą o usługach detektywistycznych. 

Forma, tryb i miejsce realizacji zajęć

 • e-learning (z wykorzystaniem metod i technik na odległość): rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00),
 • tryb mieszany: e-learning + zajęcia stacjonarne.
 • miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: TARGET TRAINING w Szczecinie.

 

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 51 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć programowych oraz 1 godzina zaliczenia końcowego szkolenia.
 • Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (zaocznej - weekendowo), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.eu
 • Formę odbycia szkolenia wybiera uczestnik - w zależności od jego możliwości czasowych i potrzeb. Uwaga: Niezależnie od formy szkolenia zaliczenie szkolenia obejmuje formę stacjonarną.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1638 z późn. zm.).
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1380,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 690,00 zł przed rozpoczęciem szkolenia, rata II w kwocie 690,00 zł po ukończeniu szkolenia) - zaliczenie końcowe szkolenia obejmuje formę stacjonarną i odbywa się w Szczecinie, przy uk. Teofila Firlika 20 sala. 5,
  • forma stacjonarna (wykłady): 2690,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości godzin zajęć stacjonarnych.

Wymagania od kandydatów

Wymagania dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być zwolniony dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, WP, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w ciągu ostatnich 5 lat,
 • kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (opinii nie wymaga się do udziału w samym szkoleniu),
 • kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim (orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do samego udziału w szkoleniu).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Składamy podziękowania dla całego zespołu szkoleniowców i kierownictwa za profesjonalizm w prowadzeniu szkoleń na licencję detektywa.